First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình can thiệp dự phòng, sàng lọc và kiểm soát ung thư cổ tử cung của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) dựa vào y tế xã tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Nguyễn Thị Như Tú
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Xây dựng và triển khai mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung dựa vào y tế xã cho phụ nữ 15-49 tuổi tại xã Canh Hòa, huyện Vân Canh.
- Đánh giá hiệu quả và khả năng áp dụng mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung dựa vào y tế xã sau 1 năm can thiệp.
Kết quả thực hiện: - Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.
- Các báo cáo chuyên đề:
+ Mô hình phòng chống ưng thư cổ tử cung dựa vào y tế xã.
+ Thực trạng kiến thức thực hành phòng chống ung thư cổ tử cung của phụ nữ từ 15-49 tuổi tại 2 xã miền núi Canh Hòa và Vĩnh Kim.
+ Hiệu quả mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung dựa vào y tế xã.
+ Khả năng áp dụng mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung cho các trạm y tế tại tỉnh Bình Định.
- Hai bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài.
- 3.000 tờ rơi và 20 tờ áp phích
Thời gian bắt đầu: 01/09/2017
Thời gian kết thúc: 01/03/2019
Kinh phí thực hiện: 502.779.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan