First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố dinh dưỡng khoáng nâng cao năng suất dừa lấy dầu tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Nguyễn Tấn Hưng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu một số yếu tố dinh dưỡng khoán và hoàn thiện quy trình canh tác dừa lấy dầu tại Bình Định nhằm nâng cao năng suất 20% và hiệu quả sản xuất 10%.
Kết quả thực hiện: - Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.
- Báo cáo chuyên đề: Kết quả nghiên cứu về một số yếu tố dinh dưỡng khoáng cho cây dừa lấy dầu tại Bình Định
- Quy trình canh tác dừa lấy dầu giai đoạn kinh doanh phù hợp với điều kiện tại Bình Định.
- 02 bài báo về kết quả đề tài đăng trên tạp chí KH&CN tỉnh.
Thời gian bắt đầu: 01/11/2017
Thời gian kết thúc: 01/11/2020
Kinh phí thực hiện: 355.992.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan