First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng và phân tử bệnh Tay Chân Miệng tại một số điểm ở tỉnh Bình Định năm 2017 - 2019
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Vũ Tuấn Anh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh Tay Chân Miệng tại các điểm nghiên cứu năm 2017 - 2019.
- Xác định tỉ lệ nhiễm Enterovirus, Enterovirus 71, Coxsackie A16 bằng kỹ thuật Sinh học phân tử và một số yếu tố liên quan bệnh Tay Chân Miệng tại các điểm nghiên cứu năm 2017 - 2019
Kết quả thực hiện: - Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.
- Các báo cáo chuyên đề:
+ Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh Tây Chân Miệng tại Bình Định năm 2017 – 2019.
+ Tỉ lệ nhiễm và dịch tễ học phân tử các type virus Enterovirus, Enterovirus 71, Coxsackie A16 gây bệnh Tay Chân Miệng tại một số điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017-2019.
+ Một số yếu tố liên quan đến mức độ bệnh và type virus gây bệnh Tay Chân Miệng tại một số điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017 – 2019.
Sản phẩm dạng 3:
- Hai bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài.
- Tờ rơi tuyên truyền
- Bản đồ dịch tễ bệnh Tay Chân Miệng tại các điểm nghiên cứu ở Bình Định.
Thời gian bắt đầu: 01/12/2017
Thời gian kết thúc: 01/12/2019
Kinh phí thực hiện: 559.744.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan