First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tỷ lệ bệnh bướu cổ của trẻ em 8-10 tuổi và kiến thức-thực hành của phụ nữ 18-49 tuổi về phòng chống các rối loạn thiếu I ốt tại Bình Đinh năm 2015
Tổ chức chủ trì: Trung tâm PC Sốt rét và các bệnh Nội tiết Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS.CK II Hoàng Xuân Thuận
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Nghiên cứu tỷ lệ bệnh bướu cổ của trẻ em 8-10 tuổi và kiến thức-thực hành của phụ nữ 18-49 tuổi về phòng chống các rối loạn thiếu I ốt tại Bình Đinh năm 2015
Kết quả thực hiện: - Xác định tỷ lệ bệnh bướu cổ của trẻ em 8-10 tuổi của tỉnh Bình Định - Đánh giá độ bảo phủ muối I ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh và kiến thức-thực hành của phụ nữ 18-49 tuổi ở Bình Đinh
Thời gian bắt đầu: 01/08/2015
Thời gian kết thúc: 01/11/2016
Kinh phí thực hiện: 273.200.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan