First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2001-2010, đề xuất giải pháp thực hiện vấn đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" trong tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đến năm 2020
Tổ chức chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Phan Trọng Hổ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Đánh giá thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2001-2010, đề xuất giải pháp thực hiện vấn đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" trong tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đến năm 2020
Kết quả thực hiện: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện vấn đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" trong tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đến năm 2020
Thời gian bắt đầu: 01/09/2009
Thời gian kết thúc: 01/12/2010
Kinh phí thực hiện: 217.058.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan