First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá lăng nha (Hemibagrus wyckioides) tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống thủy sản Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Trần Văn phúc
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá lăng nha (Hemibagrus wyckioides) tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kết quả nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá lăng Nha, ương cá bột lên cá hương, cá giống cấp 1, cấp 2 và thương phẩm
Thời gian bắt đầu: 01/03/2010
Thời gian kết thúc: 01/08/2012
Kinh phí thực hiện: 773.320.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan