First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày năng suất và chất lượng cao phục vụ cho cơ cấu 3 vụ lúa/năm ở Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Lại Đình Hòe
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Tuyển chọn 2-3 giống lúa ngắn ngày đạt năng suất 55-60 tạ/ha và chất lượng cao phục vụ cho cơ cấu 3 vụ lúa/năm ở Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kết quả khảo nghiệm cơ bản các dòng, giống lúa ngắn ngày có triển vọng -Kết quả bố trí thí nghiệm tại đồng ruộng trên đất canh tác 3 vụ lúa/năm tại xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ và trên đất canh tác 2 vụ lúa+1 vụ màu/năm tại xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn
Thời gian bắt đầu: 01/06/2010
Thời gian kết thúc: 01/12/2012
Kinh phí thực hiện: 321.105.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan