First slide
Tên đề tài: Góp phần giảm thiểu tác hại của ngập úng và xâm nhặp mặn do nước dâng nhằm phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Hội Liên hiệp KHKT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Trần Ngoạn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Góp phần giảm thiểu tác hại của ngập úng và xâm nhặp mặn do nước dâng nhằm phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Góp phần giảm thiểu tác hại của ngập úng và xâm nhặp mặn do nước dâng nhằm phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/01/2010
Thời gian kết thúc: 01/04/2012
Kinh phí thực hiện: 231.110.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan