First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác quản lý và quảng bá xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Đình Tòng
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Nội dung UD (tóm tắt):

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, quảng bá xúc tiến đầu tư trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm đã thu hút đầu tư và điểm mời gọi đầu tư tại Bình Định.  Xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý, quảng bá xúc tiến đầu tư trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm đã thu hút đầu tư và điểm mời gọi đầu tư tại Bình Định.

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan