First slide
Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Văn phòng Điều phối Xây dựng NTM
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Phan Thanh Giản; ThS. Phan Thị Thủy
Ngày nghiệm thu: 29/11/2018
Giấy đăng ký KQ số: 48/KQNC-SKHCN
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Nội dung UD (tóm tắt):

Trong năm 2019, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định đã ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong nội dung sau: - Cập nhật hệ thống các văn bản của Trung ương và văn bản chỉ đạo điều hành trong công tác xây dựng nông thôn mới. - Phổ biến rộng rãi, cập nhật kịp thời những thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện, những điển hình làm tốt, các hoạt động nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của cả nước và trên địa bàn tỉnh. - Cập nhật dữ liệu kết quả thực hiện 19 tiêu chí của 121 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan