First slide

Chi tiết sách

Tài liệu dành cho nông dân về kỹ thuật sản xuất hồ tiêu bền vững (TOF)
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: Hà Nội, 2019
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 96
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Bộ tài liệu quốc gia Hướng dẫn sản xuất hồ tiêu bền vững (NSC), là tài liệu đào tạo chính thống về thực hành sản xuất hồ tiêu bền vững do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (NAEC) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất bản.
Sách liên quan