First slide

Chi tiết sách

Kỹ thuật sản xuất cà phê vối bền vững và tái canh cà phê vối
Tác giả: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: Hà Nội, 2019
Lần xuất bản: Lần thứ
Số trang: 201
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sản xuất cà phê bền vững và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông, các đối tác trong ngành hàng cà phê thuộc phạm vi hoạt động Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trân trọng giới thiệu Bộ tài liệu Đào tạo giảng viên (TOT) về Sản xuất cà phê bến vững.
Bộ tài liệu được xây dựng dựa trên tài liệu Hướng dẫn sản xuất cà phê bền vững (NSC) đã được Cục Trồng trọt – Bộ NN &PTNT công nhận và tài liệu đào tạo TOT - sản xuất Cà phê bền vững do Trung tâm Khuyến nông ban hành năm 2016, tài liệu đào tạo cà phê do diễn đàn cà phê toàn cầu (GCP) cung cấp. Mục đích của Tài liệu là cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng đào tạo sản xuất cà phê bền vững cho đối tượng tham gia đào tạo giảng viên (TOT) trong lĩnh vực sản xuất cà phê.
Sách liên quan