First slide
Tên đề tài: Xây dựng Bộ tiêu chí và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2016
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Ngọc Tiến
Ngày nghiệm thu: 30/10/2020
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội
Nội dung UD (tóm tắt):

Đề tài đã xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá và trọng số đánh giá để đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2016 Đề tài đã thực hiện khảo sát và đánh giá thực trạng về hiệu quả kinh tế - xã hội của 146 đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Đề tài đã xây dựng được phần mềm đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hộ các đề tài/dự án dựa trên bộ tiêu chí đánh giá và trọng số đánh giá đã được thiết lập. Đây là cơ sở tiền đề quan trọng để tiến tới đưa phần mềm đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội các đề tài/dự án hoạt động online trên nền website để có thể khảo sát trực tuyến và đánh giá trực tuyến các đề tài/dự án bất cứ khi nào xét thấy cần thiết. Đề tài đã phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế - xã hội của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan