First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng lao động - việc làm giai đoạn 2011 - 2019 và đề xuất giải pháp phát triển lao động - việc làm giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Trần Thi
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội
Nội dung UD (tóm tắt):

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về lao động - việc làm. 2. Phân tích thực trạng vấn đề lao động - việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2011 - 2019. 3. Đánh giá thực trạng vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2019. 4. Đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch, chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, dự báo cung - cầu và chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 5. Các giải pháp phát triển lao động - việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan