First slide
Tên đề tài: Đánh giá nhu cầu thị trường lao động Nhật Bản và khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực trẻ tỉnh Bình Định đến năm 2025
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Minh Chương
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội
Nội dung UD (tóm tắt):

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trẻ tỉnh Bình Định ở thị trường lao động Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định giai đoạn 2015-2019. Xác định nhu cầu lao động ở thị trường lao động Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản ở Bình Định. - Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản ở Bình Định đến năm 2025.

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan