First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Lệ Hằng
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội
Nội dung UD (tóm tắt):

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp; Đánh giá thực trạng về đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định - ND3:Đề xuất các giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. - ND4: Xây dựng mô hình đổi mới sáng tạo cho 3 doanh nghiệp làm mô hình điển hình nghiên cứu

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan