First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thiết lập và đánh giá chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Việt Cường
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội
Nội dung UD (tóm tắt):

Đề tài đã thiết lập và tính toán chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt cho 120 xã, phường, thị trấn có tình trạng ngập lụt trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã đề xuất các định hướng và giải pháp để giảm thiểu tính tổn thương xã hội do ngập lụt cho các địa phương. UBND tỉnh Bình Định đã cho phép tiếp tục ứng dụng Chỉ số để đánh giá tổn thương xã hội do ngập lụt trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Bình Định v/v ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025)

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan