First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng hoạt động của các loại hình HTX của tỉnh Bình Định giai đoạn (2001-2004) và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình HTX giai đoạn (2005-2006)
Tổ chức chủ trì: Trường THKT-KT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Hoàng Đức Lân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu: ác loại hình HTX của tỉnh Bình Định giai đoạn (2001-2004) và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình HTX giai đoạn (2005-2006) Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình HTX
Kết quả thực hiện: Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình HTX
Thời gian bắt đầu: 01/03/2005
Thời gian kết thúc: 01/03/2006
Kinh phí thực hiện: 122.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan