First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị phục trang, đạo cụ và mặt nạ tuồng (hát bội) Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Võ Minh Hải
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:

- Sưu tầm, khảo sát, đánh giá về thực trạng hệ thống phục trang, đạo cụ và mặt nạ của tuồng (hát bội) Bình Định hiện nay.
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn và quy trình chế tác, phục dựng hệ thống phục trang, đạo cụ và
mặt nạ của tuồng (hát bội) Bình Định.
- Đề xuất một số phương hướng và giải pháp cơ bản góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật của hệ thống phục trang, đạo cụ và mặt nạ tuồng (hát bội) Bình Định trong thời gian tới.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/11/2022
Thời gian kết thúc: 30/11/2024
Kinh phí thực hiện: 418.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan