First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái tại làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Minh Huân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/11/2022
Thời gian kết thúc: 30/11/2024
Kinh phí thực hiện: 531.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan