First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện, xây dựng một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp du lịch giáo dục, trải nghiệm khoa học trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần dịch vụ Khoa Học Và Công Nghệ Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Đinh Lê Lam
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:

- Hoàn thiện, xây dựng một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp du lịch giáo dục, trải nghiệm khoa học trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Hoàn thiện và xây dựng 05 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Hình thành 01 cụm chức năng thu nhỏ trình diễn, trưng bày một số sản phẩm từ các mô hình, kết quả đề tài, dự án KH&CN.
- Hình thành tour du lịch giáo dục, trải nghiệm khoa học thông qua việc kết nối các địa điểm triển khai thực hiện mô hình nông nghiệp công nghệ cao với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/06/2022
Thời gian kết thúc: 30/06/2024
Kinh phí thực hiện: 1.392.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan