First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng lao động - việc làm giai đoạn 2011 - 2019 và đề xuất giải pháp phát triển lao động - việc làm giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Trần Thi
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về lao động - việc làm; Phân tích thực trạng vấn đề lao động - việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2011 - 2019; Đánh giá thực trạng vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2019; Đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch, chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, dự báo cung - cầu và chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Các giải pháp phát triển lao động - việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thời gian bắt đầu: 01/09/2019
Thời gian kết thúc: 31/03/2021
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan