First slide
Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển “Làng chài” ven biển tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Tấn Thành
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Đề tài đề xuất các nhóm giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc ba lĩnh vực là kinh tế, xã hội và môi trường như mục tiêu đã đặt ra. Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội (nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân làng chài), bảo vệ môi trường, bảo tồn tự nhiên,  phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh quốc phòng; Kết hợp nhiều lợi ích trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa xã hội có tính đến tiềm năng phát triển đa ngành, nhất là du lịch, nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản. Trong đó, các nhóm giải pháp chung bao gồm các giải pháp về huy động và thu hút vốn đầu tư, giải pháp về cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an ninh, quốc phòng; nhóm giải pháp cụ thể chú trọng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa khu vực làng chài, vấn đề an sinh xã hội cho người dân, các giải pháp để phát triển làng chài theo các hướng phát triển được nêu trên và đề xuất hướng phát triển cho một số làng chài ven biển cụ thể trong tương lai.

Thời gian bắt đầu: 01/04/2019
Thời gian kết thúc: 30/11/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan