First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu và chuyển giao một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên chân đất trồng mía kém hiệu quả gắn liên kết chuỗi tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện KHKT Nông nghiêp Duyên hải Nam Trung Bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Vũ Bảo
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:

Xác định và chuyển giao được một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng bền vững trên chân đất trồng mía kém hiệu quả gắn liên kết chuỗi trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2021
Thời gian kết thúc: 31/12/2023
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài:
 
Đề tài liên quan