First slide
Tên đề tài: Đánh giá tình trạng nhân trắc dinh dưỡng và năng lực trí tuệ của trẻ em (4 - 10 tuổi) tại Bình Định và đề xuất các giải pháp nâng cao tình trạng dinh dưỡng và năng lực trí tuệ của trẻ em
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Tường Loan
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:

Đánh giá thực trạng nhân trắc dinh dưỡng của trẻ em (4 - 10 tuổi) trên địa bàn tỉnh Bình Định và xác định một số yếu tố liên quan; Đánh giá thực trạng năng lực trí tuệ (trí nhớ, IQ) của trẻ em (4 - 10 tuổi) trên địa bàn tỉnh Bình Định và xác định một số yếu tố liên quan; Đề xuất các giải pháp nâng cao tình trạng dinh dưỡng và năng lực trí tuệ cho trẻ em tại Bình Định.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2021
Thời gian kết thúc: 31/12/2023
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài:
 
Đề tài liên quan