First slide
Tên đề tài: Giải pháp hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển du lịch nông nghiệp tại các huyện, thị xã phía bắc tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Thị Hoài Hương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:

Đánh giá thực trạng sự tham gia của phụ nữ trong phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh các huyện, thị xã phía Bắc tỉnh Bình Định; Xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp cơ sự tham gia của phụ nữ; Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ phụ nữ tham gia trong phát triển du lịch nông nghiệp.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/10/2021
Thời gian kết thúc: 31/10/2023
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan