First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến đuối nước ở trẻ em; đề xuất giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Bùi Lê Vĩ Chinh; ThS. Lê Thị Vinh Hương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
- Xác định thực trạng và các yếu tố liên quan đến đuối nước trẻ em ở 11 huyện/thị xã/thành phố - tỉnh Bình Định các năm 2015, 2016.
- Đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước tại một số huyện tỉnh Bình Định.
- Đánh giá kết quả can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước tại một số huyện trong tỉnh Bình Định.
Kết quả thực hiện:
- Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến đuối nước trẻ em dưới 16 tuổi ở 11 huyện/thị xã/ thành phố - tỉnh Bình Định.
- Đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em dưới 16 tuổi do đuối nước tại một số huyện tỉnh Bình Định.
- Đánh giá kết quả can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em dưới 16 tuổi do đuối nước tại một số huyện tỉnh Bình Định.
Thời gian bắt đầu: 28/02/2017
Thời gian kết thúc: 31/12/2018
Kinh phí thực hiện: 190 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan