First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng lao động - việc làm giai đoạn 2011 - 2019 và đề xuất giải pháp phát triển lao động - việc làm giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Trần Thi
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu: Đánh giá thực trạng lao động - việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 2019.
- Dự báo cung - cầu và chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.
- Đề xuất các giải pháp phát triển lao động - việc làm cho người dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Kết quả thực hiện: Sản phẩm dạng II:
- Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.
- Báo cáo chuyên đề (08 chuyên đề):
+ Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về lao động việc làm trên thế giới và trong nước. Kinh nghiệm trong và ngoài nước về lao động - việc làm và bài học kinh nghiệm cho Bình Định;
+ Đánh giá thực trạng vấn đề lao động - việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2019;
+ Đánh giá chung về tình trạng già hóa dân số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2019;
+ Những yếu tố tác động đến vấn đề lao động - việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2019;
+ Đánh giá thực trạng vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2019;
+ Đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch, chiến lược về phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2019;
+ Dự báo cung - cầu và chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030;
+ Các giải pháp phát triển lao động - việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Thời gian bắt đầu: 01/09/2019
Thời gian kết thúc: 01/03/2021
Kinh phí thực hiện: 352.285.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan