First slide
Tên đề tài: Đánh giá trình độ công nghệ, tốc độ đổi mới công nghệ và đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Đinh Xuân Nhật
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu: - Đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ một số nhóm ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Xác định tốc độ đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2017.
- Đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2030.
Kết quả thực hiện: Phần mềm và cơ sở dữ liệu đánh giá trình độ công nghệ từ Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ.
Thời gian bắt đầu: 01/12/2017
Thời gian kết thúc: 01/07/2019
Kinh phí thực hiện: 400.679.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan