First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) ở trường trung học cơ sở, tỉnh Bình Định.
Tổ chức chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Lê Ngọc Vịnh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu: - Đánh giá thực trạng về năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo của học sinh trong môn Khoa học tự nhiên; Thực trạng giáo viên vận dụng phương pháp dạy học theo dự án, năng lực dạy học tích hợp của giáo viên Khoa học tự nhiên THCS ở Bình Định.
- Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp Khoa học tự nhiên nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên Khoa học tự nhiên THCS.
- Xây dựng 04 mô hình thí điểm dạy học theo dự án hướng tích hợp Khoa học tự nhiên khối lớp 8,9 tại một số trường THCS trên địa bàn tỉnh.
Kết quả thực hiện: - Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.
- Các báo cáo chuyên đề: 09 chuyên đề nêu trên.
- Hai bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài.
- 03 video clip về dạy học theo dự án hướng tích hợp cho 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.
Thời gian bắt đầu: 01/10/2017
Thời gian kết thúc: 01/10/2019
Kinh phí thực hiện: 555.510.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan