First slide

Chi tiết sách

Kỹ thuật sản xuất giống nuôi thương phẩm và quản lý trạm trại tôm càng xanh ở miền bắc Việt Nam
Tác giả: Ngô Sĩ Vân
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: Hà Nội: NXB Nông nghiệp, 2002.
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 85
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Đặc điểm của tôm càng xanh. Kỹ thuật xây dựng trạm trại sản xuất giống tôm càng xanh. Một số bệnh thường gặp ở tôm càng xanh
Sách liên quan