First slide

Chi tiết sách

Khoa học và công nghệ Việt Nam 2001
Tác giả: Trung tâm Thông tin Khoa học và công nghệ
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: Hà Nội, 2003.
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 231
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
quản lý nhà nứoc về khoa học và công nghệ. Tổ chức khoa học và công nghệ. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ
Sách liên quan