First slide

Chi tiết tài liệu

Nhan đề: Hạn chế quyền của chủ sở hữu sáng chế - nghiên cứu so sánh pháp luật Việt Nam và Pháp
Tác giả: Nguyễn Trọng Luận, Nguyễn Thị Ngọc Uyên
Ngôn ngữ: Việt Nam
Năm XB: 2020
Nơi xuất bản:
Nguồn trích: Khoa học pháp lý Việt Nam
Số: 06
Số trang: 11
Định dạng: pdf
Tài liệu liên quan