First slide

Tên chủ sở hữu: Hội Nông dân xã Hoài Sơn

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Chuối mốc Hoài Sơn nhãn hiệu