First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ Prolactin, IgE với kết quả điều trị bệnh vảy nến thông thường bằng Methotrexat đơn thuần và kết hợp PUVA tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa năm 2018-2020
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Phong – Da liễu Trung Ương Quy Hòa
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ts.Bs.Nguyễn Thế Toàn
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học y, dược
Nội dung UD (tóm tắt):

Mô tả đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến vảy nến tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung Ương Quy Hòa 2018-2020. So sánh hiệu quả điều trị bệnh vảy nến thông thường thể vừa, nặng bằng Methotrexat và kết hợp PUVA. Đánh giá nồng độ Prolactin, IgE trước và sau điều trị Methotrexat đơn thuần và Methotrexat kết hợp PUVA.

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan