First slide
Tên đề tài: Phục tráng giống lúa ngắn ngày DV108 nhằm nâng cao độ thuần và khả năng kháng sâu bệnh, đáp ứng nhu cầu về giống cho sản xuất ở Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống cây trồng Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ:
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp
Nội dung UD (tóm tắt):

Triển khai nhân rộng trên diện tích lớn

Hiệu quả kinh tế:

Giống tốt, khánh bệnh, ít sử dụng thuốc BVTV, là giải pháp bảo vệ môi trường Giống cho năng suất ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế

Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan