First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng và phân tử bệnh Tay Chân Miệng tại một số điểm ở tỉnh Bình Định năm 2017-2019
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Tuấn Anh
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học y, dược
Nội dung UD (tóm tắt):

Kết quả dịch tễ học lâm sang hỗ trợ trong công tác đánh giá tình hình dịch tễ, mức độ dịch Tay chân miệng, các triệu chứng Lâm sang và cận lâm sang, đánh giá các yếu tố liên quan Áp dụng bàn đồ dịch tễ học phân tử trong quản lý dịch bệnh Tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Bình Định và khu vực miền Trung – Tây Nguyên Sản phẩm bản đồ dịch tễ Bệnh tay chân miệng ứng dụng trong các điều tra dịch tễ học không chỉ bệnh Tay chân miệng mà còn có thể áp dụng trong các bệnh dịch khác Kết quả của Đề tài là tài liệu quan trọng đào tạo và thực hành ngành Dịch tễ và bệnh học Y khoa cho sinh viên đại học và sau đại học

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan