First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng một số mẫu tàu đánh cá từ mẫu tàu dân gian Bình Định dải công suất từ 90 mã lực đến dưới 250 mã lực
Tổ chức chủ trì: Chi cục Khai thác và BVNL Thủy sản
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Bùi Xuân Nam
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Đánh giá tình trạng kỹ thuật, mức độ an toàn của đội tàu đánh cá dân gian Bình Định (từ 90-250 mã lực) -Thiết kế 10 mẫu tàu cá điển hình theo 10 mẫu tàu đánh cá dân gian Bình Định
Kết quả thực hiện: - Đánh giá tình trạng kỹ thuật, mức độ an toàn của đội tàu đánh cá dân gian Bình Định (từ 90-250 mã lực) -Nghiên cứu thiết kế 10 mẫu tàu cá điển hình theo 10 mẫu tàu đánh cá dân gian Bình Định - Lập hồ sơ kỹ thuật 10 mẫu tàu cá điển hình trình và được cơ quan đăng kiểm tàu cá phê duyệt
Thời gian bắt đầu: 01/05/2009
Thời gian kết thúc: 01/05/2011
Kinh phí thực hiện: 364.400.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan