First slide
Tên đề tài: Xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2016
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Ngọc Tiến
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá và trọng số đánh giá để đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 –2016; Thực hiện khảo sát và đánh giá thực trạng về hiệu quả kinh tế - xã hội của 146 đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2016; Xây dựng được phần mềm đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội các đề tài/dự án dựa trên bộ tiêu chí đánh giá và trọng số đánh giá đã được thiết lập; Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế - xã hội của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 – 2016 sau nghiệm thu; Đề xuất được giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Định sau nghiệm thu; Làm rõ định hướng của tỉnh Bình Định về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và đề xuất các hướng nghiên cứu chính cho giai đoạn 2020 - 2025 trên các lĩnh vực.

Thời gian bắt đầu: 01/11/2018
Thời gian kết thúc: 31/05/2020
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan