First slide
Tên đề tài: Cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trương Quang Phong
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Nghiên cứu dự báo một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bình Định giai đoạn 2021- 2025, bao gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP), Cơ cấu tổng sản phẩm địa phương, Kim ngạch Xuất khẩu, Thu Ngân sách địa phương, Lực lượng lao động, Năng suất các yếu tổ tổng hợp (TFP), GRDP bình quân đầu người, Năng suất lao động bình quân, Hệ số ICOR, Chỉ số HDI

Thời gian bắt đầu: 01/04/2019
Thời gian kết thúc: 30/11/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan