First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị phân loại nguyên liệu chè hái máy cho chế biến chè xanh.
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Lê Trung Hiếu
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/04/2016
Thời gian kết thúc: 01/04/2018
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan