First slide
Tên đề tài: Đánh giá khả năng thích nghi và sức sản xuất thịt của con lai giữa dê đực giống thuần Bore (Mỹ) vơi dê cái lai địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm KHKT vật nuôi Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Trần Văn Hạnh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Phục vụ chương trình phát triển chăn nuôi dê hướng thịt theo hướng thâm canh, sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Kết quả thực hiện: - Dê lai F1Boer có tầm vóc, sinh trưởng, phát triển cao hơn dê địa phương - Khả năng sinh sản của dê lai F1Boer tương đương với dê địa phương.
Thời gian bắt đầu: 01/01/2005
Thời gian kết thúc: 01/03/2008
Kinh phí thực hiện: 216.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan