First slide
Tên đề tài: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nâng cao năng suất và chất lượng kiệu tại huyện Phù Mỹ-Bình Định
Tổ chức chủ trì: Liên hiệp các Hội KHKT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Hồ Huy Cường
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nâng cao năng suất và chất lượng kiệu tại huyện Phù Mỹ-Bình Định
Kết quả thực hiện: Mô hình thâm canh kiệu, mô hình nhân giống kiệu và mô hình chế biến kiệu
Thời gian bắt đầu: 01/05/2012
Thời gian kết thúc: 01/11/2014
Kinh phí thực hiện: 3.824.292.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan