First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu văn hóa cổ truyền người Chăm huyện Vân Canh, Bình Định
Tổ chức chủ trì: Hội Văn học nghệ thuật Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS Đoàn Văn Téo
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu: - Sưu tầm, nghiên cứu văn hóa cổ truyền người Chăm ở huyện Vân Canh tỉnh Bình Định - Bảo tồn và phát huy văn hóa cổ truyền người Chăm ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Bảo tồn và phát huy văn hóa cổ truyền người Chăm ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/10/2008
Kinh phí thực hiện: 68.700.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan