First slide

Tên chủ sở hữu: Trần Văn Sum

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Thiết bị hấp hạt điều liên tục sáng chế