First slide

Tên chủ sở hữu: Hội Nông dân xã Mỹ Thọ

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Nếp Bàu Chánh Trạch nhãn hiệu
2 Bí đao Mỹ Thọ nhãn hiệu