First slide

Chi tiết sách

Sách Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019
Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2020
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 168
Loại sách: Sách giấy
Định dạng: pdf

Kế thừa nội dung của các cuốn sách đã xuất bản trong những năm trước đồng thời cập nhật những xu hướng hoạt động mới, sách “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019” gồm 4 phần chính:

- Tình hình chung: Giới thiệu bối cảnh kinh tế - xã hội cũng như tổng hợp chung về các hoạt động quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2019.

- Chương 1. Nghiên cứu và phát triển: Giới thiệu hiện trạng và quá trình phát triển qua các năm của nguồn lực cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nhân lực, đầu tư).

- Chương 2. Đổi mới sáng tạo: Giới thiệu môi trường đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Chương 3. Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Trình bày những đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội.