First slide
Tên đề tài: Thử nghiệm kỹ thuật lót nilông mặt đáy tầng đất canh tác trong thâm canh cỏ trên đất cát khô hạn đang bị hoang mạc hóa phục vụ chăn nuôi, bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Nguyễn Thanh Phương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Đề xuất giải pháp kỹ thuật mới đã được thử nghiệm trồng cỏ trên vùng đất khổ hạn đang bị hoang mạc hóa phục vụ chăn nuôi, bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kết luận các giống cỏ voi phù hợp cho vùng khô hạn và quy trình thâm canh giống cỏ đạt năng suất cao, chất lượng tốt thích nghi với điều kiện khô hạn đang bị hoang mạc hóa ở tỉnh Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/04/2006
Thời gian kết thúc: 01/07/2009
Kinh phí thực hiện: 108.700.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan