First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình thâm canh các giống Lạc L14, LDH01, L18 năng suất cao trên một số loại đất ở tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Hồ Huy Cường
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: -Hoàn thiện quy trình thâm canh đối với các giống lạc mới L14, LDHO1 và L18 để đạt năng suất từ 35-40 tạ/ha trên đất phù sa ven sông , trên đất xám bạc màu và mô hình thâm canh và nhân giống lạc vụ Thu đông trên đất gò đồi đạt năng suất 20-25ta/ha
Kết quả thực hiện: -Quy trình thâm canh đối với các giống lạc mới L14, LDHO1 và L18 .... - Các mô hình trình diễn thâm canh các giống lại mới...
Thời gian bắt đầu: 01/03/2006
Thời gian kết thúc: 01/07/2008
Kinh phí thực hiện: 214.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan