First slide
Tên đề tài: Xây dựng kế hoạch hành động Đa dạng sinh học tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Bình Quyền
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: Bảo vệ đa dạng sinh học của tỉnh Bình Định trong khuôn khổ phát triển bền vững...
Kết quả thực hiện: -Bản đồ quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định (4 Bản đồ) Alats ảnh đa dạng sinh học tỉnh BĐ (6 tập) -Kết quả nghiên cứu đa dạng sinh học các hệ sinh thái đặc thù, hệ sinh thái nhảy cảm ở BĐ
Thời gian bắt đầu: 01/08/2003
Thời gian kết thúc: 01/08/2005
Kinh phí thực hiện: 593.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan